Všeobecné podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1

Provozovatel (pronajímatel), (dále také jen jako „provozovatel“)   je držitelem živnostenského listu na předmět podnikání „Pronájmy bytových a nebytových prostor „, „Ubytovací služby“ atd.

1.2

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty a další služby cestovního ruchu zajišťované provozovatelem, nabízené prostřednictvím tištěné propagace nebo na internetových stránkách a to na www.penzion-oudolen.cz také www.penzion-oudolen.webnode.cz (dále jen „web“).

1.3

Účastníky smluvního vztahu jsou:
-Provozovatel, který do smluvního vztahu vstupuje také prostřednictvím externích prodejních cestovních kanceláří či agentur – autorizovaných prodejců,
– klient, jako uživatelé služeb provozovatele, kterými mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby (dále také jen jako „klient“). Služby jsou poskytovány všem zájemcům bez omezení, jen osoby mladší 15 let mohou využívat služeb pouze v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí 15-18 let se souhlasem svého zákonného zástupce. Klient, který je uveden na faktuře, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli,
– objednané pronajaté kapacity (rekreační objekt) jsou dále také označovány jako „objekt“,
– pokud je dále používáno pojmu „pobyt“, zahrnuje tento pojem i zájezdy a další služby cestovního ruchu zajišťované provozovatelem. Tyto služby mohou být dodávány extermími osobymi (masáže, stravování atd.).

1.4

Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí vystavené faktury uzavřené mezi klientem a provozovatelem. Tyto Všeobecné smluvní podmínky byly vypracovány v souladu s ustanoveními § 852a a násl. občanského zákoníku a zákona číslo 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a jsou platné od 1.1.2008.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vzniká uzavřením:

Smlouvy
Jedná se o pobyty, které nejsou „zájezdem“ ve smyslu zákona 159/99 Sb. (nabídka jednotlivých služeb cestovního ruchu – např. jen pronájem chalupy či pokoje, ubytování na chatě a chalupě, či penzionu, hotelu apod.). Dále se může jednat o pobyty s wellness službami.
2.2

Smlouva mezi provozovatelem a klientem je uzavřena:

  elektronickou formou – smlouva je uzavřena dnem přijetí peněžních prostředků za pronájem klientů na bankovní účety provozovatele.

Odesláním peněz na bankovní účet klient stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, tyto podmínky uznává a souhlasí s nimi. Na vyžádání klienta je vystavena smlouva písemná (není povinností provozovatelele). Na vyžádání klienta jsou tyto všeobecné podmínky zaslány emailem společně s fakturou o pronájmu a nájemní smlouvou. Tato smlouva je k nahlédnutí na webových stránkách.

2.3

Provozovatel není povinen písemně či jinak potvrzovat objednávku pobytu a vyhrazuje si právo oznámit  změnu údajů uvedených na webu. Klient prohlašuje, že disponuje informacemi o smluvních službách v plném rozsahu.

2.4

Obě smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci je možné využívat poštovní cestu, elektronickou (e-mailovou) komunikaci čí komunikaci telefonickou. Oznámení učiněná všemi uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

3. Cena pronájmu (pobytu)

3.1

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená na faktuře či webu popřípadě voucheru. Ceny na webu i v tištěné prezentaci jsou uvedeny vždy včetně daně z přidané hodnoty. Cena pobytu zahrnuje pouze  (pronájem apartmánu). Strava a případné další služby nejsou zahrnuty v ceně pobytu. V případě požadavku na standardní slevu (věrnostní apod.) je klient povinen uplatnit tuto slevu před odesláním peněz na bankovní účet (uzavřením smlouvy). Po odeslání peněz není již možné dodatečně slevu vyžadovat, byť by na ni klient měl před odesláním peněz nárok. V případě nároku na více slev je možné uplatnit jen 1, a to nejvýhodnější pro klienty. Klient nenese odpovědnost za to, je-li v některých případech cena nabízená v tištěné propagaci nebo na webu vyšší, než cena nabízená pprovozovatem v místě pronájmu; klient nemá v tomto případě nárok na slevu ze smluvní ceny.

3.2

Provozovatel je oprávněn zvýšit smluvenou cenu pobytu v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu v průměru o více než 10%. Oznámení o zvýšení ceny pobytu zašle ubytovatel klientovi nejpozději 21 dnů před zahájením pobytu a zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně do 5 dnů od doručení tohoto oznámení.

3.3

Provozovatel je dále oprávněn zvýšit cenu pobytu nejvýše o 10% z ceny původní v případě, že dojde k původně neočekávanému a výraznému zvýšení vstupních nákladů, kterému nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Oznámení o zvýšení ceny pobytu zašle ubytovatel klientovi nejpozději 21 dnů před zahájením pobytu a klient je povinen uhradit rozdíl v ceně do 5 dnů od doručení tohoto oznámení.

3.4

V některých případech nemusí cena pobytu zahrnovat doplňkové poplatky. Jedná se zejména o rekreační poplatky, poplatky za parkování, poplatky za sportoviště, platby za energie, poplatky za úklid, kauce apod. Informace o poplatcích je uvedena v doplňkových informacích na webu, případně informaci poskytne přímo provozovatel. Povinné poplatky, nezahrnuté v ceně pobytu, je zákazník povinen uhradit na místě provozovateli při příjezdu. Za povinné poplatky se jedná poplatek obci a spotřebované energie (plyn, elektřina, voda), poplatek za psa či kočku, poplatek za služby, poplatek za zakoupené zboží, poplatek za úklid. Na tyto poplatky provozovatel vystaví doklad o zaplacení pouze na vyžádání – doklad je zasílán elektronicky na email osoby, která udělala rezervaci pronájmu a pronájem uhradila.

3.5       Provozovatel je oprávněn klientovi posunout či změnit datum příjezdu, dále je oprávněn klienta přesunout do jiného objektu v téže lokalitě a vybaveného v odpovídající kvalitě vybraného objektu.

3.6       Pokud dojde ke zrušení zarezervovaného termínu ze strany klienta je platba za pobyt vrácena do 30 pracovních dnů (po odečtení stornopoplatků viz. níže). Pokud dojde ke zrušení zarezervovaného termínu za strany provozovatele je platba za pobyt vrácena do 30 pracovních dnů. Platby jsou vraceny na bankovní účet, z kterého byly zaslány (tzn. nelze zaslat peníze na jiný bankovní účet). Zároveň nám musí být doručen podepsaný dobropis. Bez podepsaného dobropisu nelze vrátit částku zpět.

3.7   Rezervaci voucheru lze udělat nejpozději 60 dní před ukončením jeho platnosti, v opačném případě se může stát, že nebude již pro majitele voucheru volný termín. Voucher však lze prodloužit za poplatek 300,- Kč / voucher. Avšak, prodloužený voucher nelze čerpat o víkendech a svátcích. Prodloužení voucheru je na kompetentní osobě společnosti.

3.8   Rezervaci pobytu lze změnit minimálně 30 dní před nástupem na pobyt, tato změna je zpoplatněna částkou 300,- Kč/pobyt.

3.9  Rezervace musí být potvrzena za strany pronajímatele emailem a to větou – termín jsem Vám zarezervoval/a .  Pokud rezervace není takto potvrzena tak se v žádném případě nejedná o závaznou rezervaci ze strany pronajímatele.

 

4. Platební podmínky

4.1

Provozovatel má právo na zaplacení celé dohodnuté ceny pobytu před jeho realizací a to dle údaj na faktuře. Až po zaplacení celé ceny je rezervace považována za závaznou. V opačném případě (pokud není celá částka řádně uhrazena) je termín nadále nabízen dalším klientům.

4.2

Nedodrží-li klient tyto platební podmínky, je provozovatel oprávněn odstoupit od smluvního vztahu a klient je povinen na základě zaslané výzvy provozovateli uhradit stornopoplatky dle čl. 7.2. Neprovedení předepsaných úhrad dle čl. 4.1.  ze strany zákazníka neznamená jeho odstoupení od smluvního vztahu.

4.3

V případě, že klient uzavírá smluvní vztah bez prostřednictví autorizovaného prodejce, úhrady záloh, doplatků i plateb provádí výhradně na některý z bankovních účtů provozovatele uvedených na faktuře s připojením variabilního symbolu, kterým je rezervační číslo nebo číslo faktury. Úhrady provedené na jiný bankovní účet či jiným platebním způsobem nebo pod nesprávným variabilním symbolem, nejsou považovány za uhrazené. Jiný způsob platby je možný výhradně se souhlasem provozovatele.

4.4

V případě, že klient uzavírá smlouvu prostřednictvím autorizovaného prodejce, provádí úhrady záloh, doplatků i plateb dle jeho pokynů. Takto prokazatelně provedené platby jsou potom považovány za uhrazené.

Zákazník má zejména povinnost :

    1. poskytnout provozovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,

 

    1. bez zbytečného odkladu sdělovat provozoateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách,

 

    1. převzít od provozovatele všechny zaslané doklady potřebné pro zahájení pobytu (hlavním dokladem je vystavená faktura a doklad o jejím zaplacení,

 

    1. dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady, v opačném případě není možné pronájem využít,

 

  1. řídit se vnitřními směrnicemi provozovatele a pokyny  jím pověřených pracovníků a dodržovat stanovený program; provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit klienta z účasti na pobytu v případě porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Toto právo má i provozovatel ubytovacího zařízení.

6. Změna smluvního vztahu

6.1

Je-li provozovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smluvního vztahu, může navrhnout klientovi změnu smluvního vztahu. Klient má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smluvního vztahu odstoupit. Neodstoupí-li klient písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. Za podstatnou změnu podmínek smluvního vztahu se nepovažuje změna pobytového místa ve stejné zemi a oblasti, pro shodný či vyšší počet osob, s hodnocením kvality objektu stejným či vyšším a v ceně shodné či nižší. V takovém případě by odstoupení od smluvního vztahu ze strany klienta bylo posuzováno jako stornování pobytu dle čl. 7.2.

6.2

Před zahájením pobytu může klient písemně oznámit provozovateli, že se pobytu místo něho zúčastní osoba v tomto oznámení uvedená, přičemž tato osoba musí prohlásit, že s uzavřením smluvního vztahu souhlasí. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny pobytu a za úhradu nákladů s provedením změny ve výši 299,-  Kč. Tato částka 299,- Kč je také účtována při změně již závazně potvrzeného a rezervovaného termínu. Se změnou termínu musí souhlasit provozovatel a musí být písemně doložena.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1

Provozovatel je oprávněna od smluvního vztahu odstoupit v případech uvedených v článku 4.2. a článku 5, případně pokud klient opakovaně poruší tento smluvní vztah s tím, že klient byl již na porušení smluvního vztahu upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

7.2

Klient je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli prokazatelným doručením písemného odstoupení provozovateli. Není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany ubytovatele, je zákazník povinen zaplatit následující odstupné (stornopoplatky):

·  50% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení do 89. dne před termínem nástupu,

·  100% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 89 . dne do  nástupu na pobyt,

·  30% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 90. do 0. dne před termínem nástupu, čí se klient nezúčastní pobytu bez ohlášení, jeli objednavatelem a odběratelem pobytu státní organizace (nemocnice, policie, vojsko)

Vouchery nebo pobyty zakoupené přes různé zprostředkovatele (slevové portály, cestovní kanceláře a cestovní agentůry) a vouchery či pobyty zakoupené přes naši společnost nejsou směnitelné za peníze. Tento pobyt lze stornovat do 2 dnů po zakoupení a zaplacení takovéhoto voucheru přímo u zprostředkovatele nebo u nás. Později tento voucher stornovat nelze a peníze se za něj nevracejí. Pokud nelze pobyt nastoupit z důvodu nějaké nahodilé situace jako jsou přírodní katastrofy, karanténí opatření,  válečný stav či nouzový stav vyhlášený vládou ČR je nutné pobyt přerezervovat na jiný, pozdější termín (nelze vracet žádnou uhrazenou zálohu nebo částku za voucher či pobyt).

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo provozovateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smluvního vztahu se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby.

7.3

Provozovatel má právo odečíst odstupné od zálohy nebo zaplacené ceny.

8. Nástup a realizace pronájmu (pobytu)

8.1

Fakturu, nájemní smlouvu, s všeobecnými podmínkami obdrží klient elektronicky či na adresu uvedenou na faktuře zhruba 14 dnů před nástupem na pobyt (pokud si tyto podklady vyžádá), nejdříve však po úhradě plné ceny za pobyt. Tyto všeobecné podmínky jsou na webu či v ppronajímaných prostorech a provozovatel je zasílá na přání klienta. Klient je povinen v předstihu 5 dnů, nejpozději však 3 dny před zahájením pobytu, kontaktovat kontaktní osobu provozovatele uvedenou na faktuře a dohodnout podrobnosti nástupu. Klient se dohodne s provozovatelem na přesné době nástupu. Veškeré náklady související s dopravou na místo pobytu hradí klient. Při nástupu se klient vždy prokáže fakturou a výpisem z účtu, kde je zřetelné zaplacení pobytu. Bez předložení těchto dokumentu není provozovatel povinen klienta přijmout. Klient se musí dostavit v předem určený čas, který je na domluvě či na voucheru.

8.2

Není-li ve smluvním vztahu specifikován počet dospělých osob a dětí, může se pobytu zúčastnit počet osob uvedený v tištěné prezentaci nebo na webu jako maximální počet. Provozovatel není povinen umožnit osobám, které překračují tento limit, pobyt. Dítě do věku 2 let včetně (tj. 3 dovršených) není považováno za osobu a nezapočítává se tedy do limitu. Pro takové dítě však není k dispozici lůžko. Účast více jak 2 takových dětí podléhá schválení provozovatele.

8.3

V případě, kdy je ve smluvním vztahu specifikován počet dospělých osob a dětí, může se pobytu zúčastnit jen tento specifikovaný počet dospělých osob a dětí, který je objednán a uhrazen. Cenová zvýhodnění dětí či poskytnutí pobytu zdarma se realizují v souladu s cenovou nabídkou v tištěné prezentaci nebo na webu. Klient je povinen objednat služby v souladu s věkem účastníků pobytu v den nástupu na pobyt. V případě uvedení nepravdivých údajů může provozovatel účastníka, který nesplňuje věkový limit pro objednanou službu, vyloučit z pobytu.

8.4

Pobyt s domácím zvířetem je možný jen v případě výslovného souhlasného uvedení v tištěné prezentace nebo na webu. Pobyt s více jak 2 domácími zvířaty klienta na objektu podléhá schválení provozovatele. Pobyt chovných a užitkových zvířat a dále zvířat chovaných podle zvláštních předpisů na objektu je přísně zakázán a porušení tohoto ustanovení je chápáno jako závažné porušení smluvních podmínek. Vytápění objektu je provozovatel povinen umožnit či zajistit jen v době topného období.

8.5

Klient se při předání řádně seznámí s objektem. Klientovi jsou vždy k dispozici interiérové i exteriérové prostory pouze v rozsahu dle popisu v tištěné prezentaci nebo na webu. Pokud je u objektu vyžadována kauce či záloha na energie, je splatná při nástupu. Během pobytu se klient řídí vnitřními směrnicemi či pokyny rovozovatele. Klient dále souhlasí, že do objektu (interiér a exteriér) vstupuje na vlastní nebezpečí. Klient je povinen připravit objekt k vrácení ubytovateli do 10.00 hod. posledního dne (není-li uvedeno jinak). Klient je povinen předat objekt s provedeným úklidem. Při předání objektu proběhne vyúčtování kauce či zálohy a platba poplatků hrazených na místě (energie, rekreační poplatky, úklid apod.). Za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedbalosti či úmyslu během pobytu, odpovídá v plné výši klient.

8.6

Provozovatel v žádném případě neručí za možnost realizace či kvalitu dalších doplňkových služeb, které nejsou součástí ceny pobytu. Jedná se o doplňkové nabídky objektů (např. jízdy na koních, vyhlídkové lety, pronájmy sportovišť, restaurace apod.). Stejně tak pronajímatel nenese žádnou odpovědnost v případě uzavření stravovacích zařízení, kulturních památek, jiných turistických atraktivit či sportovních možností v okolí, špatné kvality vody ke koupání v bazénu, špatných sněhových podmínek, uzavřených sjezdovek či nefunkčních vleků apod. Ustanovení tohoto článku platí i v případě, že služby uvedeného charakteru jsou uvedeny v tištěné podobě nebo na webu u popisu objektu jako doplňková informace o možnostech trávení volného času.

9. Reklamace

9.1

Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu řádně a včas, vzniká klientovi právo na reklamaci. Reklamace musí být udělána do 30 dnů po skončení pobytu a to elektronicky na email chalupakh@seznam.cz – do předmětu uvést reklamace pobytu. Jiný druh reklamace není přípustný. Provozovatel je povinna na reklamaci odpovědět nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem na řešení či zamítnutím reklamace s řádným zdůvodněním.

9.2

Předmětem reklamace může být pouze nefunkčnost zařízení, podstatné technické závady či výrazná a podstatná odlišnost popisu objektu a doplňkových informacích k objektu od skutečnosti. Předmětem reklamace mohou být také nekvalitní služby, či služby v neúplném rozsahu, byly-li takové služby součástí smlouvy. Zejména u nabídky chat a chalup předmětem reklamace nemůže být např. starší vybavení, drobné poškození nábytku, malé prostory v místnostech, 1 sociální zařízení pro více osob, strmé schodiště apod., tedy zejména záležitosti stavebně – technického řešení objektů, které jsou v dispozici jednotlivých pronajímatelů a v některých případech nejsou v souladu s normami platnými pro ubytovací služby. Předmětem reklamace rovněž nemohou být drobné technické nedostatky či odchylky popisu objektu od reality. Nabídka chat a chalup je specifickým produktem cestovního ruchu a objekty jsou ve velmi rozdílných kvalitách.  V ojedinělých případech (např. v souvislosti se sezónními pracemi v okolí objektu) se v objektu (a to v kterékoli kategorii kvality) může vyskytnout hmyz či hlodavci (tento výjimečný výskyt není důvodem k reklamaci, provozovatel je však v takovém případě povinen učinit maximum pro odstranění takového nedostatku). Povinností provozovatele je připravit objekt k užívání v rozsahu dle popisu v tištěné podobě, na webu a v doplňkových informacích.

9.3

Klient je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady na místě samém u provozovatele či jiné odpovědné osoby, aby mohla být uskutečněna náprava. Odstranění závady či nedostatku je provozovatel povinen provést v co nejkratším, avšak reálném čase. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, je klient spolu s provozovatelem povinen sepsat protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření provozovatele. Protokol podepíše klient i zástupce provozovatele. Na opožděné a nepodložené reklamace nebude brán zřetel. V případě rozdílných stanovisek provozovatele a klienta, na základě kterých nebude možné reklamaci jednoznačně vyřešit, souhlasí klient s tím, že řešení reklamace náleží provozovateli.

9.4

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu provozovatele, nebo k okolnostem na straně klienta, na základě kterých klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a provozovatelem zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb. Provozovatell neodpovídá za škodu způsobenou klientem, třetí osobou, která není spojena s realizací pobytu, či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

10. Pojištění

10.1

V ceně pobytů není standardně zahrnuto žádné cestovní pojištění. Klientovi se doporučuje uzavřít pojištění zejména zdravotních rizik a také pojištění pro případ, že klientovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smluvního vztahu (pojištění pro případ storna). Dále se klientovi doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to pro případ škod způsobených na objektu či třetím osobám v době pobytu.

11. Závěrečné ustanovení

11.1

Klient prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na faktuře zpracovával provozovatel v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze rovozovateli a osobám, které jsou oprávněny služby provozovatele nabízet a poskytovat, a budou použity k nabízení služeb poskytovaných provozovatelem. Dále klient prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas rovněž i jménem všech osob účastnících se pobytu. Klient rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany provozovatele. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.

11.2

Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty uvedené v tištěné podobě nebo na webu www.penzion-oudolen.cz , www.penzion-oudolen.webnode.cz a v dalších dodatečných nabídkách a vstupují v platnost dne 27.04.2006 s účinností na pobyty s nástupem po 01.05.2006.

11.3

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.

11.4

Klient stvrzuje podpisem (odesláním peněz na bankovní účet či nákupem voucheru), že:
– se seznámil s rozsahem služeb uvedených v tištěné podobě nebo na webu a dále s doplňkovými informacemi k objektu (poplatky placené na místě jako jsou poplatky za energie, poplatek obci, poplatek za úklid, změnu termínu apod.)
– výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je, i jménem ostatních účastníků pobytu, respektuje.
– že vstupuje do klubu Cestovatel (v tomto klubu můžete dostat stravování a ostatní wellness služby ZDARMA).

Více zde: https://penzion-oudolen.webnode.cz/vseobecne-podminky/